CERERE DE PROIECTE - A II-a ediție a concursului de bune practici privind orașul durabil (închis) [fr]

Concursul « Orașe durabile » organizat de către Ambasada Franței în România și susținut de către Business France și Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER), are drept scop valorizarea și promovarea inițiativelor întreprinse de colectivitățile teritoriale române (județe, municipii, orașe, comune) care se înscriu în dinamica tranziției urbane ecologice și a protejării mediului înconjurător.

Prima ediție a concursului a evidențiat importanța pe care o acordă colectivitățile locale din România conceptului de „oraș durabil”, precum și prezența din ce în ce mai importantă a acestui subiect în dezbaterile politice și societale. În strânsă legătură cu provocările dezvoltării locale, noțiunea de „oraș durabil” contribuie pe de o parte la redefinirea orașului ca structura care respectă mediul, și pe de alta la o mai bună calitate a vieții oferită cetățenilor, precum și la o reflecție rațională asupra constrângerilor de mobilitate și proximitate cu care se confruntă locuitorii și autoritățile publice.

Atât în Franța, cât și în România, problema tranziției ecologice este un subiect căruia i se acordă o atenție deosebită. „Orașul durabil” a devenit o prioritate pentru guvernul francez în urma acordurilor de la Paris din 12 noiembrie 2015, din cadrul Conferinţei Națiunilor Unite privind schimbările climatice COP 21, în timp ce România a stabilit un cadru național pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDG).

În acest context, Ambasada Franței în România intenționează să sprijine colectivitățile teritoriale române angrenate în această dinamică și să promoveze soluții durabile și ecologice în jurul conceptului de „oraș durabil”. Organizând această a doua ediție a concursului, Ambasada Franței intenționează, de asemenea, să își continue activitățile de cooperare și angajamentul său de a promova bunele practici ce au fost deja inițiate.

Prin urmare, acest apel de proiecte urmărește să pună în valoare inițiativele pozitive ale colectivităților teritoriale române și să le recompenseze pe cele mai implicate în dezvoltarea durabilă și în lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru practicile lor în domenii-cheie ale „orașului durabil”, precum: 1) Gestionare deșeuri, eficiență energetică și economie circulară, 2) Mobilitate urbană, 3) Apă și canalizare, 4) Reconversie urbană și reabilitare patrimoniu.

* * *

1. Structuri eligibile

Apelul de proiecte se adresează colectivităților teritoriale române: județe, municipii, orașe, comune, care au realizat un proiect inovator legat de dezvoltarea durabilă a teritoriului lor. În cadrul acestui apel, o colectivitate poate depune un singur proiect pe categorie, proiect care este în curs de desfășurare sau care a fost implementat între anii 2015-2018.

Colectivitățile locale câștigătoare ale ediției din 2018 a concursului „Orașe durabile” nu vor putea să candideze la aceeași categorie în 2019.

2. Arii tematice

Proiectele trebuie să vizeze una sau mai multe din ariile tematice următoare:

a) gestionare deșeuri, eficiență energetică și economie circulară;
b) mobilitate urbană;
c) apă și canalizare;
d) reconversie urbană și reabilitare patrimoniu.

Proiectele prezentate trebuie să se înscrie într-o viziune puternică asupra durabilității, care să permită, pe termen lung, concilierea exigențelor legate de mediul înconjurător și a celor de dezvoltare economică și socială. Juriul va evalua inițiativele locale și bunele practici care au permis o mai bună adaptare la schimbările climatice și au avut un impact pozitiv asupra calității vieții populației.

De reținut faptul că proiectele vor fi evaluate în funcție de originalitatea, pertinența, eficiența în raport cu teritoriul la care se raportează (de la comună la județ), precum și în funcție de fezabilitatea tehnică și economică a acestora.

-  Gestionare deșeuri, eficiență energetică și economie circulară

În timp ce orașele rămân principalele centre de interacțiune și activitate, acestea constituie, de asemenea, o sursă importantă de deșeuri și poluare, de unde și necesitatea implementării unor mecanisme adecvate pentru o gestionare durabilă și ecologică și pentru asigurarea bunăstării locuitorilor.

În cadrul categoriei Gestionare deșeuri, eficiență energetică și economie circulară vor fi apreciate proiectele care au dus la o reducere a amprentei ecologice urbane și la raționalizarea consumului de energie la scara unității administrativ-teritoriale, dar și la o creștere a utilizării energiei verzi și din surse regenerabile. Evaluarea acestora va avea în vedere activitățile realizate în scopul modernizării termice a clădirilor, sprijinirii construcțiilor cu un consum redus de energie, precum și investițiile de către autoritățile locale în diminuarea pierderilor de energie (investiții în modernizarea rețelelor de distribuţie a căldurii, optimizarea consumului, producția de energie verde, conservarea resurselor, proiecte de promovare a autonomiei energetice). În ceea ce privește gestionarea deșeurilor, juriul va lua în considerare și investițiile în centrele de sortare a deșeurilor, în soluții de gestionare a colectării, recuperării și reutilizării deșeurilor, în proiecte care favorizează sortarea deșeurilor de către locuitori.

-  Mobilitate urbană

Confruntându-se cu provocările inerente dezvoltării durabile și amenajării teritoriale, asigurarea unei strategii globale de mobilitate mai puțin dăunătoare și o calitate a serviciilor de mobilitate a populației reprezintă o linie importantă de acțiune pentru colectivitățile locale.

Astfel, proiectele prezentate la categoria Mobilitate urbană vor trebui să demonstreze modalitățile în care au răspuns în parte obiectivelor constând într-o mobilitate mai fluidă în teritoriul respectiv, mai puțin poluantă și mai adecvată nevoilor locuitorilor. În alegerea câștigătorului, juriul va avea în vedere proiectele care urmăresc promovarea noilor tehnologii curate (vehicule ecologice), a politicilor care susțin și încurajează măsuri cu un caracter incitativ (promovarea mobilității nemotorizate, valorificarea transporturilor în comun), sau a unei strategii de reamenajare a spațiului urban (creșterea numărului și lungimii pistelor pentru biciclete, crearea de zone pietonale, etc.).

-  Apă și canalizare

„Orașul durabil” se confruntă cu problema accesului la apă curată și protejarea apei din pânza freatică. În contextul fenomenului extinderii necontrolate a teritoriilor urbane și a dezvoltării agriculturii intensive, o adaptare a sectorului de apă și de canalizare este mai necesară decât oricând. Îmbunătățirea serviciilor este de asemenea esențială pentru bunăstarea populației și pentru conservarea rezervelor de apă potabilă.
Colectivitățile candidate la categoria „Apă și canalizare” vor prezenta proiecte într-o perspectivă de durată pentru a îmbunătăți accesul la aceste servicii și/sau pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele legate de apă și de tratarea apelor reziduale.

În evaluarea colectivităților teritoriale cu privire la acțiunile de bună gestionare a apelor, juriul va lua în considerare protecția captărilor de apă și reducerea poluării acestora, măsurile de minimizare a pierderilor de apă din rețelele de alimentare, extinderea rețelelor de apă, investițiile în sistemele de canalizare, reutilizarea apelor uzate, amenajarea și utilizarea râurilor, etc.

-  Reconversie urbană și reabilitare patrimoniu

Amenajarea responsabilă și durabilă a teritoriilor include luarea în considerare a siturilor istorice și a fondului funciar. Într-un moment în care multe zone industriale și-au pierdut vocația inițială și au devenit spații abandonate și poluate, conceptul de „oraș durabil” impune regândirea utilizării raționale și a reamenajării întregului spațiu urban.

În evaluarea dosarelor de candidatură ale colectivităților locale la categoria Reconversie urbană și reabilitare patrimoniu, juriul va lua în considerare proiectele axate pe punerea în valoare a construcțiilor industriale, agricole sau destinate furnizării de servicii publice, pe transformarea clădirilor vechi și de patrimoniu în beneficiul unor proiecte culturale sau turistice, precum și pe valorificarea patrimoniului prin eco-reabilitare.

3. Premiul

Cele patru colectivități locale câștigătoare vor:
- primi o diplomă care atestă importanța conceptului de dezvoltare durabilă în sfera de acțiune a colectivității respective;
- beneficia de o acoperire mediatică importantă și de recunoaștere a proiectului la nivel național.

Un premiu special va fi acordat unei colectivități locale din cele patru câștigătoare pentru cel mai apreciat proiect prin caracterul său inovator de către membrii juriului. Această colectivitate va fi recompensată cu o vizită de studiu în Franța al cărui scop este descoperirea site-urile realizate de un oraș francez de referință în termeni de „oraș durabil”.

4. Conținutul dosarului

Dosarul de candidatură va trebui să cuprindă:
- formularul de candidatură alăturat (în limba franceză sau în limba română);
- o prezentare a colectivității locale (în limba franceză sau în limba română);
- o prezentare detaliată a proiectului (în limba franceză sau în limba română);
- un buget detaliat al proiectului.

O colectivitate locală poate depune mai multe dosare de candidatură cu condiția ca acestea să se refere la categorii tematice diferite ale concursului.

Proiectele trebuie să fi fost implementate integral sau parțial. Proiectele în faza de studiu, dar fără implementare concretă, nu sunt admisibile. Strategiile urbane nu sunt acceptate.

Numai dosarele complete depuse până cel târziu miercuri, 10 aprilie 2019 (termen limită) vor fi luate în considerare.

Participanții la concurs se angajează să completeze formularele de candidatură cât mai fidel şi complet posibil. Falsificarea informațiilor poate duce la descalificare, fără drept de recurs.

5. Procedura de selecție

Un juriu de 8 persoane, format exclusiv din experți independenți români, va selecționa câte o colectivitate locală câștigătoare pentru fiecare categorie tematică:

1) Gestionare deșeuri, eficiență energetică și economie circulară
2) Mobilitate urbană
3) Apă și canalizare
4) Reconversie urbană și reabilitare patrimoniu.

În cadrul deliberărilor juriului, în caz de egalitate între două candidaturi, votul președintelui este preponderent. Deciziile juriului privind evaluarea dosarelor de candidatură nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.

Juriul desemnează câștigătorii pe baza informațiilor înscrise în formularele de candidatură și pe baza cunoștințelor și competențelor proprii.

Selecția proiectelor va fi realizată pe baza următoarelor criterii:
• adecvarea cu temele prioritare ale apelului de proiecte și încadrarea într-o perspectivă globală de dezvoltare durabilă, de protecție și de punere în valoare a mediului
• realizările reale ale participantului într-una din cele patru categorii menționate mai sus;
• caracterul inovator, original, realist și durabil al proiectului propus, ținând cont de scara teritorială la care se raportează;
• gradul de precizie al proiectului (obiective, beneficiari, buget, rezultate, etc.);
• calitatea dosarului și amploarea parteneriatului, a consultării publice și a comunicării cu toate părțile interesate (locuitori, asociații, antreprenori, alte autorități locale, etc.) în conceperea și implementarea politicilor locale în categoriile vizate.

O atenție aparte va fi acordată proiectelor care îndeamnă la împărtășirea experienței și expertizei franceze.

La finalul selecției vor fi alese 4 proiecte câștigătoare. Rezultatele vor fi comunicate direct candidaților în cadrul unei conferințe care va avea loc pe 15 mai 2019 în București.

În funcție de relevanța și numărul proiectelor depuse de colectivitățile locale candidate, juriul poate decide să nu desemneze o colectivitate locală câștigătoare la una din categorii.

6. Componența juriului

Juriul concursului este numit de către organizator și include experți din categoriile menționate mai jos. Acesta va fi format din:

-  Președintele juriului:
Alexandru ALDEA, Decan al Facultăți de Inginerie în Limbi Străine din cadrul Universității Tehnice de Construcții București

-  Reprezentanți ai colectivităților locale:
Diana VRÎNCEANU, Reprezentantă a Asociației Municipiilor din România (A.M.R.)
Alexandra-Corina GHEORGHE, Reprezentantă a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.)
Marian FLOREA, Președinte al Asociației Administratorilor Publici din România (A.A.P.R.O.)

-  Gestionare deșeuri, eficiență energetică și economie circulară:
George DARIE, Prorector, Universitatea Politehnică din București/Expert în domeniul energiei

-  Mobilitate urbană:
Mihaela Hermina NEGULESCU, Doctor în mobilitate urbană/ Profesor asociat, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

-  Apă și canalizare:
Sanda-Carmen GEORGESCU, Profesor, Universitatea Politehnică din București/ Facultatea de Energetică, Departamentul de Hidraulică, Maşini Hidraulice și Ingineria Mediului „Dumitru Dumitrescu”

-  Reconversie urbană și reabilitare patrimoniu:
Gheorghe PĂTRAȘCU, fost arhitect-șef al municipiului București

* * *

Dosarele vor fi trimise până miercuri, 10 aprilie 2019, către :

Ambasada Franței în România/Serviciul de cooperare
Institutul francez - Bulevardul Dacia, nr. 77, sector 2, București 020 051

Datele de contact ale Serviciului de cooperare:
Tel.: +40 374 125 266
Mail: stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr și clement.fabreguettes@diplomatie.gouv.fr

Formularul de înscriere:

PDF - 393.2 ko
(PDF - 393.2 ko)

Dernière modification : 06/10/2020

Haut de page