Fête nationale / Discours de M. Klaus Iohannis, Président de la Roumanie

Discours du Président de la Roumanie, M. Klaus Iohannis, à l’occasion de la réception de la Fête nationale à la Résidence de France

JPEG

Texte du discours (disponible au lien : http://www.presidency.ro/ro/media/agenda-presedintelui/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-receptia-oferita-de-ambasada-republicii-franceze-in-romania-cu-ocazia-zilei-nationale-a-frantei)

„Domnule ambasador, stimată doamnă,
Doamnelor şi domnilor parlamentari,
Doamnelor şi domnilor miniștri,
Onorați ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic,
Doamnelor și domnilor,

Este o bucurie pentru mine să sărbătorim împreună ziua de 14 Iulie și să adresez urări de fericire și prosperitate Franței și poporului francez.

14 Iulie nu reprezintă doar Ziua Națională a Franţei. Ea este una din marile date emblematice ale istoriei, un simbol puternic al luptei pentru libertate, pentru apărarea valorilor și principiilor fundamentale ale democrației și ale drepturilor omului.

Adesea, în încercarea de a înțelege măreția sărbătorii de la 14 Iulie, ajungem să privim nu numai către Franța și marele său destin istoric, ci și către noi înșine.

Într-adevăr, ca și poporul francez, și noi, poporul român, credem cu tărie în aceleași idealuri. Poate de aceea vedem spiritul Marseillaise-ei atât de apropiat de cel al imnului nostru, „Deșteaptă-te, Române !”.

De fiecare dată când evocăm ce înseamnă Franța pentru România, pornim negreşit de la istorie. Începând din Secolul Luminilor, românii - ca, de altfel, o însemnată parte a Europei - au văzut în ideile cărturarilor francezi un vector de modernizare și de progres național. Făurirea Statului Român modern este intrinsec legată de Franța şi de aceste idei.

În acest context, doresc să salut marea deschidere și angajamentul Președintelui Franţei, domnului François Hollande, pentru materializarea proiectului cultural comun de anvergură care va marca, în 2018 și 2019, Centenarul Marii Uniri. Țin, de asemenea, să amintesc un alt reper al istoriei noastre comune și, totodată, al prieteniei tradiționale româno-franceze – apropiata împlinire a 100 de ani de la sosirea la Iași, în octombrie 1916, a misiunii militare conduse de generalul Henri Berthelot.

Un rol determinant în dezvoltarea continuă a relaţiilor noastre l-au jucat afinitățile culturale profunde şi ataşamentul autentic pe care românii l-au nutrit față de cultura şi limba franceză.

Franța a fost o patrie generoasă de adopție pentru numeroși oameni de cultură şi știință români, precum Constantin Brâncuși, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, George Enescu și mulți, mulți alții. Nu pot să nu evoc şi faptul că Bucureştiul a fost modernizat sub influenţa arhitecturii pariziene şi a avut o viaţă socială şi artistică fertil influențată de cultura franceză, ce i-a adus, la începutul secolului trecut, numele de „Micul Paris”.

Venind înspre prezent, România este astăzi statul european în care, fără a fi limbă oficială, limba franceză este vorbită de cel mai mare număr de cetăţeni. Avem 25 de licee și colegii naționale francofone și 115 filiere francofone în 33 de universități asociate Agenției Universitare a Francofoniei. Toate acestea spun mult despre calitatea relaţiei noastre.

În domeniul economic există toate premisele pentru o colaborare mai strânsă.

Mă refer aici atât la prezența în România a unor investitori francezi de primă mărime, dar și la interesul tot mai pronunțat al IMM-urilor franceze față de oportunitățile oferite de piața românească.

Cercetarea, inovarea și noile tehnologii sunt alte domenii de mare potențial în relația dintre România și Franța. În acest sens, amintesc proiecte de succes româno-franceze, precum Airbus Helicopters sau Laserul de la Măgurele, care va fi cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume axată pe studiul fizicii fotonucleare şi pe aplicaţiile acesteia.

De altfel, „Franţa creativă” constituie în acest an tema principală a zilei de 14 Iulie. Putem vorbi cu siguranță de reuşite franco-române în fiecare categorie a acestei campanii, de la aeronautică la informatică, trecând prin design sau fizică.

Doamnelor și domnilor,

Franța este astăzi un partener și un aliat esențial pentru România în cadrul Uniunii Europene, al NATO şi la nivel global.

Am fost şi suntem alături de Franța în gestionarea unor provocări complexe ca fenomenul terorist sau schimbările climatice.

Dorim să depășim împreună provocările actuale şi să reconstruim un proiect european adaptat la complexitatea prezentului, dar care să valorifice oportunitățile viitorului.

Determinarea României în acest sens și atașamentul nostru față de ceea ce înseamnă proiectul european sunt cât se poate de ferme. Acest proiect trebuie să aibă în centrul său principiile solidarității și unității, să răspundă concret așteptărilor cetățenilor europeni, pe baza respectului pentru principiile şi libertăţile fundamentale europene. România este gata să lucreze substanţial, împreună cu Franța şi cu toţi ceilalți parteneri europeni, pentru reuşita acestui proiect.

O Franță puternică este în interesul României, așa cum o Românie puternică, partener de încredere la nivel regional, european și internațional, este în interesul direct al Franței.

Mă bucur că voi avea prilejul să aprofundez toate aceste subiecte cu domnul Președinte Hollande în luna septembrie, când va vizita România. Sunt convins că acesta va fi un moment de referință în consolidarea Parteneriatului Strategic româno-francez și că vom conveni noi acțiuni și proiecte, atât în plan bilateral, cât și în direcția coordonării noastre în cadrul Uniunii Europene.

Doamnelor și domnilor,

Nu pot încheia fără un gând aparte pentru cel mai important fundament al relației dintre România și Franța - oamenii, cei care, prin alegere sau în urma altor circumstanțe, au ajuns să trăiască în cele două comunități, cea românească în Franța și cea franceză în România. Legătura dintre România și Franța devine mai puternică, de la an la an, datorită lor. Doresc să le mulțumesc în mod special pentru munca și efortul lor, pentru contribuția și valoarea pe care o aduc societăților în care trăiesc.

Aşa cum spunea Nicolae Titulescu, „când este vorba despre România şi Franţa, este dificil să separi inima de raţiune”.

Am realizat împreună și sunt convins că vom realiza în continuare lucruri importante, pe măsura marii prietenii și marelui respect dintre Franța și România, indiferent de provocările pe care le vom avea de înfruntat.

Avem în Franța un aliat, partener și prieten pe care putem conta, așa cum Franța poate conta pe România. Cu această convingere, închei urând prietenilor noştri francezi « Bonne fête nationale ! ». « Vive la France, Vive la Roumanie ».”


======-------------------------------------------

Traduction en français

"Monsieur l’Ambassadeur, Madame,
Mesdames et messieurs les parlementaires,
Mesdames et messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique,
Mesdames et messieurs,
C’est une joie pour moi de célébrer avec vous la fête du 14 juillet et d’adresser des vœux de bonheur et de prospérité à la France et au peuple français.
Le 14 Juillet n’est pas seulement la Fête nationale de la France. C’est l’une des grandes dates emblématiques de l’histoire, un symbole fort de la lutte pour la liberté, pour la défense des valeurs et des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme.
Souvent, en essayant de comprendre la grandeur de la fête du 14 juillet, nous finissons par regarder non seulement vers la France et son grand destin historique, mais aussi vers nous-mêmes.
En effet, tout comme le peuple français, nous-aussi, le peuple roumain, nous croyons fermement aux mêmes idéaux. Peut-être c’est pour cette raison que nous envisageons l’esprit de la Marseillaise tellement rapproché de celui de notre hymne « Deșteaptă-te, Române ! ».
Chaque fois que nous évoquons ce que la France signifie pour la Roumanie, nous partons toujours de l’histoire. Depuis le siècle des Lumières, les Roumains, tout comme une partie importante de l’Europe, ont vu dans les idées des érudits français un vecteur de modernisation et de progrès national. La création de l’Etat roumain moderne est intrinsèquement liée à la France et à ces idées.
Dans ce contexte, je souhaite saluer la grande ouverture et l’engagement du Président français, monsieur François Hollande, en faveur de la concrétisation du projet culturel commun d’envergure qui marquera en 2018 et en 2019 le Centenaire de la Grande Roumanie. Je tiens également à rappeler un autre repère de notre histoire commune et, en même temps, de l’amitié traditionnelle roumano-française – l’anniversaire prochain de 100 ans depuis l’arrivée à Iași en octobre 1916 de la mission militaire dirigée par le général Henri Berthelot.
Un rôle déterminant dans le développement continu de nos relations a été joué par les affinités culturelles profondes et l’attachement authentique que les Roumains ont nourri vis-à-vis de la culture et la langue française.
La France a été une patrie généreuse d’adoption pour de nombreux gens de culture et sciences roumains, comme Constantin Brâncuși, Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, George Enescu et beaucoup d’autres. Je ne peux pas m’empêcher d’évoquer le fait que la ville de Bucarest a été modernisée sous l’influence de l’architecture parisienne et a eu une vie sociale et artistique influencée de manière fertile par la culture française, ce qui lui a valu au début du siècle dernier le nom de « Le Petit Paris ».

Pour revenir au présent, la Roumanie est aujourd’hui l’Etat européen dans lequel, sans être langue officielle, le français est parlé par le plus grand nombre de citoyens. Nous avons 25 lycées et collège nationaux francophones et 115 filières francophones dans 33 universités associées à l’Agence universitaire de la Francophonie. Tout cela en dit long sur la qualité de notre relation.
Dans le domaine économique, il y a toutes les prémisses pour une collaboration plus étroite.
Je fais référence ici tant à la présence en Roumanie de certains investisseurs français de première taille, mais aussi à l’intérêt de plus en plus prononcé des PME françaises pour les opportunités offertes par le marché roumain.
La recherche, l’innovation et les nouvelles technologies sont d’autres domaines d’un grand potentiel dans la relation franco-roumaine. A cet effet, je tiens à rappeler des projets de grand succès roumano-français, comme Airbus Helicopters ou le Laser de Măgurele, qui sera l’infrastructure de recherche la plus avancée du monde axée sur l’étude de la physique photo-nucléaire et sur les applications de celle-ci.
D’ailleurs, la « France créative » constitue cette année le thème principal de la Fête du 14 Juillet. Nous pouvons parler certainement de réussites franco-roumaines dans chaque catégorie de cette campagne, à partir de l’aéronautique à l’informatique, en passant par le design ou la physique.
Mesdames et messieurs,
La France est aujourd’hui un partenaire et un allié essentiel pour la Roumanie au sein de l’Union européenne, de l’OTAN et au niveau global.
Nous avons été et nous sommes aux côtés de la France dans la gestion des défis complexes tels que le phénomène du terrorisme ou le changement climatique.
Nous souhaitons surmonter ensemble les défis actuels et reconstruire un projet européen adapté à la complexité de l’actualité, censé valoriser les opportunités de l’avenir.
La détermination de la Roumanie à cet égard et notre engagement en faveur du projet européen sont extrêmement fermes. Ce projet doit être centré sur les principes de solidarité et d’unité, il se doit de répondre concrètement aux attentes des citoyens européens, en vertu du respect des principes européens et des libertés fondamentales. La Roumanie est prête à œuvrer d’une manière substantielle aux côtés de la France et avec tous les autres partenaires européens, pour le succès de ce projet.
Une France forte est dans l’intérêt de la Roumanie, tout comme une Roumanie forte, partenaire de confiance à niveau régional, européen et international, est dans l’intérêt direct de la France.
Je me réjouis d’avoir l’occasion d’approfondir tous ces sujets avec Monsieur le Président Hollande en septembre prochain, lors de sa visite en Roumanie. Je suis convaincu que ce sera une étape déterminante dans la consolidation du partenariat stratégique franco-roumain et que nous allons établir d’autres nouvelles actions et d’autres nouveaux projets, tant au niveau bilatéral que dans le sens de notre coordination au sein de l’Union européenne.
Mesdames et messieurs,
Je ne peux pas conclure sans avoir une pensée particulière pour le plus important volet de la relation entre la Roumanie et la France – à savoir les personnes qui, par leur choix ou suite à d’autres circonstances, vivent dans les deux communautés, roumaine en France et française en Roumanie. C’est grâce à ces personnes que le lien entre la Roumanie et la France devient de plus en plus fort, d’une année à l’autre. Je tiens à les remercier particulièrement pour leur travail et leur effort, pour la contribution et la valeur que ces personnes apportent aux sociétés au sein desquelles ces personnes vivent.
Comme le disait Nicolae Titulescu, « lorsqu’il s’agit de la Roumanie et de la France, il est difficile de séparer le cœur de la raison ».
Nous avons accompli ensemble et je suis persuadé que nous allons continuer à réaliser des choses importantes, en vertu de la grande amitié et du grand respect entre la France et la Roumanie, quels que soient les défis auxquels nous serons confrontés.
La France est pour nous un allié, un partenaire et un ami sur lequel nous pouvons compter, tout comme la France peut compter sur la Roumanie. C’est avec cette conviction, que je souhaite conclure, souhaitant à nos amis français « Bonne fête nationale ! ». « Vive la France, Vive la Roumanie ».”

Dernière modification : 07/12/2016

Haut de page